Zachowanie się i postawy

Społeczne formy zachowania się i postawy dziecka, nawet gdy ono podrósłszy wchodzi w kontakt z coraz większą liczbą ludzi poza domem rodzinnym, są odzwierciedleniem wzorów dominujących w rodzinie. Podstawy wzorów zachowania się i postaw zdobywa dziecko we wczesnym dzieciństwie, kiedy to jego środowisko społeczne ogranicza się do rodziny, a w miarę gdy ono rośnie, w tym zachowaniu i postawach pojawiają się tylko drobne zmiany i zróżnicowania (Freeman i Showel, 1953). Gdy dziecko rośnie, coraz bardziej sobie uświadamia, że środowisko oczekuje od niego, aby dostosowywało się do pewnych wzorów zachowania się i aby przezwyciężyło swoją agresywność i aspołeczne zachowanie się. Dzieci z rodzin klas średnich ulegają większemu naciskowi, gdy chodzi o przystosowanie się, aniżeli dzieci z rodzin klas biedniejszych, a nawet klas bogatszych (Griffiths, 1952).

Gdy chodzi o wzory zachowania się, to dzieciństwo jest tym okresem, w którym kształtują się zasadnicze postawy społeczne wobec pewnych ludzi grup społecznych i życia społecznego, jako podłoża przyjemnych i nieprzyjemnych doświadczeń. Postawy te zdobywa dziecko jako wynik rozwojowego procesu społecznego przystosowania się. Dziecko przejmuje postawy od innych, gdy chce zdobyć odpowiednią pozycję w grupie (Brown, 1954). Te zasadnicze postawy społeczne mogą wprawdzie zmieniać się w późniejszym doświadczeniu: trzeba wszakże pamiętać, że postawy nie zmieniają się łatwo. Wyjaśnimy to bliżej w tej części niniejszego rozdziału, w której będzie mowa o uprzedzeniach (patrz str, 387-389). Pod koniec dzieciństwa dziecko ma wiele postaw społecznych przejętych od rodziców, nauczycieli i grup rówieśników albo też przyswojonych w wyniku osobistych kontaktów ze światem, lub też za pośrednictwem radia, telewizji, książek i innych pośrednich kontaktów społecznych. Dopóki dziecko nie spostrzeże, że jego postawy społeczne wpływają na jego niepopularność, do tego czasu stara się ich nie zmieniać (Havighurst, 1953). Postawy społeczne, które przeszkadzają społecznemu przystosowaniu się, podlegają dużemu zróżnicowaniu i zmianom, gdy dziecko podrośnie (Finley, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>