Wpływ grupy społecznej – kontynuacja

Wpływ grupy i przystowanie się dziecka do niej zależy również od tego, w jakim stopniu dziecko jest przez grupę pożądane. Dziecko cieszące się popularnością bardziej i w inny sposób ulega wpływowi grupy niż dziecko, które czuje się niepożądane przez grupę. Dziecko, które opanowało umiejętności zapewniające mu przewagę nad grupą, wykazuje więcej samodzielności w zachowaniu się i większą pewność siebie aniżeli dziecko przez grupę niepożądane, nie umiejące robić tego, co robi grupa (Jack, 1934). Jeżeli dziecko zorientuje się, że w grupie jest niepożądane, usiłuje przez dłuższy okres czasu zwrócić na siebie – uwagę grupy i zdobyć jej uznanie. Gdy usiłowania jego zawiodą, złości się i awanturuje albo wraca do wcześniejszych form kontaktów społecznych, zwłaszcza do kontaktów w rodzinie, gdzie może zdobyć pożądaną pozycję (Jersild, 1954). Cokolwiek dziecko uczyni, wszystko ma znaczny wpływ na kształtowanie jego postaw i zachowanie się.

Wpływ grupy zależy również od stopnia dystansu społecznego między dzieckiem a innymi członkami grupy (Bogardus, 1943). Rozróżniano pod tym względem trzy rodzaje grup społecznych: grupy pierwotne, takie jak rodzina, i grupy rówieśników, które odznaczają się najsilniej szą wiązią społeczną: grupy wtórne, takie jak kluby, korporacje religijne, grupy zabawowe organizowane dla specjalnych zabaw, które charakteryzują się stosunkami bardziej przypadkowymi: grupy trzeciego rządu mające charakter marginesowy i przejściowy, takie jak grupy ludzi, z którymi dziecko styka się w autobusach, pociągach czy na rozmaitych imprezach (Brown, 1954). Z tych trzech typów grup społecznych grupy pierwotne mają niewątpliwie największy wpływ na dziecko. Stopień wpływu, jaki rozmaite typy grup społecznych wywierają na dziecko, przedstawia rys. 39.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>