Poziom społeczno-ekonomiczny

Badania nad zależnością mowy od społeczno-ekonomicznego poziomu rodziny wykazały, że dzieci pochodzące z uboższych środowisk społecznych są w porównaniu z dziećmi z zamożniejszych środowisk opóźnione w rozwoju. Przyczyną tego mogą być bądź to różnice inteligencji, bądź też brak możliwości uczenia się, bądź obydwa te czynniki razem. Jeśli chodzi o formy wokalizacji o charakterze czysto instynktowym, jak na przykład krzyk, to między niemowlętami pochodzącymi z tych dwóch klas społecznych nie zauważono wyraźnych różnic (Hetzer i Reindorf, 1928). Porównania dotyczące opanowania wymowy dźwięków w pierwszym roku życia przez niemowlęta pochodzące z rodzin kupieckich, urzędniczych i pracujących w wolnych zawodach oraz przez niemowlęta pochodzące z klasy robotniczej nie wykazały wyraźnej różnicy. Większy zakres dźwięków zawierała mowa małych dzieci pochodzących z grup zamożniejszych (Irwin, 1948, 1948a).

Od tego czasu różnice w rozwoju mowy, w zakresie słownika i w dokładnym tworzeniu zdań oraz w wymowie stają się wraz z wiekiem coraz większe. Dzieci pochodzące z zamożniejszych grup społecznych mówią wcześniej, lepiej, więcej niż dzieci z grup uboższych. W każdym wieku wymowa dzieci grup zamożniejszych jest lepsza (Gesell i Lord, 1927: Hetzer i Reindorf, 1928: Day, 1932: Davis, 1937b: Buhler, 1939: Young, 1941: Hughes, 1945: Davis i Havighurst, 1947: Schulman i Ha- vighurst, 1947: Merry i Merry, 1950: Havighurst, 1953: Jersild, 1954: McCarthy, 1954). Także dzieci pochodzące z bogatszych warstw społeczno-ekonomicznych mówią więcej i bardziej spontanicznie (Gesell i Lord, 1927).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>